All that Dutch/En Europa?

Dit voorjaar verscheen bij de SICA, de Stichting voor Internationale Culturele Activiteiten, de bundel All that Dutch, beschouwingen over het internationale cultuurbeleid van Nederland. Naar aanleiding daarvan organiseren deBuren en de SICA een debat over internationaal cultuurbeleid in Europese context.

Op donderdagavond 27 oktober vindt bij deBuren een openbare discussie plaats over internationaal cultuurbeleid in/en Europa. Vanaf 20.00 uur debatteert onder meer een aantal directeuren van nationale culturele instituten in Brussel met professionals uit het culturele veld over de vraag of de Europese eenwording meer strategische en praktische samenwerking binnen Europa vraagt, en welke rol de EU daarbij zou moeten vervullen.

Het debat wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor Internationale Culturele Activiteiten (SICA)

Programma

Malachy Vallely, directeur-generaal van het Leuven Instituut voor Ierland in Europa, verzorgt de inleiding tot het debat. Vallely is op dit moment ook voorzitter van de CICEB, overkoepelende organisatie van nationale culturele instituten in Brussel. Na deze inleiding reageert een forum van o.a. directeuren van nationale culturele instituten aan de hand van eigen ervaringen op de belangrijkste uitkomsten van debatten die eerder op de dag in besloten gezelschap werden gevoerd. De volgende vragen zullen tijdens de avond vooral aan bod komen: 'Vraagt de Europese eenwording niet veel meer strategische en praktische samenwerking tussen de verschillende nationale instituten?' en 'Hoe groot zal de culturele mobiliteit in het nieuwe Europa met 25 lidstaten zijn?'

De conclusies van het debat worden zodanig geformuleerd dat zij als uitgangspunt kunnen dienen voor voortzetting van de discussie in Vlaanderen en Nederland en binnen de CICEB.

Deelnemers aan de forumdiscussie
- Ray Thomas, directeur van de British Council in Brussel
- Margareta Hauschild, directeur van het Goethe Institut in Brussel
- Stephan Roman, regionaal directeur voor West Europa en Noord America van de British Council
- Annick Schramme, professor Internationaal Cultuurbeleid, UA
- Leen Laconte, directeur Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond (Amsterdam)
- Margot Dijkgraaf, directeur Centre Français du Livre, Maison Descartes (Amsterdam)

De aanleiding

De SICA bracht in het voorjaar van 2005 een bundel artikelen uit om de discussie over strategisch internationaal cultuurbeleid aan te jagen: All that Dutch.  En de Vlaamse regering koos deze zomer een nieuwe oriëntatie voor haar internationaal cultuurbeleid.

Tegelijkertijd lijken de burgers van een aantal  Europese landen tegen verdere eenwording van Europa uit vrees voor het verlies van hun  nationale culturele identiteit. Hoe komt het dat het internationale cultuurbeleid tot nu toe niet heeft kunnen fungeren als contrapunt voor het economische `Europa zonder grenzen'? Waarom hebben veelvuldige culturele uitwisselingen niet geleid tot meer bekendheid met elkaar en meer wederzijdse waardering van verscheidenheid?

Tegen deze achtergrond dringt zich de vraag op of de huidige vormen van internationale culturele uitwisseling in Europa niet zouden moeten veranderen, en zo ja, op welke manier. Moet het culturele veld, en met name de internationale culturele instituten, zich niet veel meer bezig houden met de verbinding tussen cultuur en samenleving, in plaats van zich uitsluitend op het artistieke vlak te profileren? Vragen de ontwikkelingen in Europa niet om  meer strategische en praktische samenwerking tussen de verschillende nationale instituten die zich bezighouden met internationale culturele samenwerking? Over deze vragen organiseerde de CICEB begin juni samen met de Europese Commissie een conferentie. 

Alle reden om bij deBuren in Brussel deze drie debatten met elkaar te combineren in een besloten middagseminar voor Vlaamse en Nederlandse cultuur(beleids)makers, gevolgd door bovengenoemd openbaar debat.

Foto's

Vertel het verder: